Regulamin cmentarza w Klebarku Wielkim

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

1. Cmentarz jest własnością Parafii rzymskokatolickiej w Klebarku Wielkim.

2. Cmentarzem zarządza Rada Parafialna.

3. Sprawy związane z organizacją pogrzebu należy uzgodnić w kancelarii parafialnej, natomiast sprawy dotyczące pochówku z Administratorem Cmentarza.

4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Proboszcza Parafii lub Administratora Cmentarza.
◦ pochówek,
◦ budowa nowego pomnika,
◦ ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

5. Prawo do grobu i dalszego dysponowania miejscem uzyskuje się po uiszczeniu opłat u Administratora Cmentarza.

6. Na cmentarzu zabrania się:
◦ zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
◦ zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
◦ wprowadzania zwierząt;
◦ samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz instalowania ogrodzeń i ławek.

7. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
◦ grób pojedynczy: 2,3 m x 1,3 m
◦ grób podwójny: 2,3 m x 2,1 m
Wydzielony teren musi znajdować się minimum 0,5 m od sąsiednich mogił z każdej strony.

8. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem prac. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty:
◦ grób pojedynczy – 600 zł (zmarli spoza parafii 900 zł)
◦ grób podwójny – 800 zł (zmarli spoza parafii 1200 zł)
◦ grobowiec murowany 1000 zł (spoza parafii 1400 zł)
◦ postawienie pomnika – 200 zł

Opłaty za dysponowanie grobem wznawia się po 20 latach. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (z wyjątkiem grobowców murowanych).
Uiszczenie opłaty z opóźnieniem powoduje, że pobierane są należności za lata poprzednie (nieopłacone) w wysokości 1/20 za każdy rok (wg stawek obowiązujących w cenniku).

9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach (należy uwzględniać segregację śmieci).
Odpady organiczne tylko w wyznaczonych miejscach.

10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów na cmentarzu. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.

11. Administrator Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby mogą być ubezpieczane indywidualnie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Tadeusz Iliński
  Administrator cmentarza

ks. Wojsław Czupryński
  Proboszcz